;

Integriteit en privacy

Integriteitscode
De integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens OVO Zaanstad en haar scholen. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag. U kunt dan denken aan hoe om te gaan met geschenken van ouders en relaties, met privégebruik van telefoon en computer, of hoe om te gaan met bedrijven wanneer u verantwoordelijk bent voor inkoop.

De integriteitscode heeft als doel medewerkers, directieleden, leden van het College van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht, maar ook bedrijven en instanties die werken in opdracht van OVO, hun handelen binnen de specifieke context goed te kunnen laten interpreteren, beoordelen en afwegen.

Privacy en informatiebeveiliging
OVO Zaanstad heeft de zorgplicht over persoonsgegevens die zij van medewerkers, leerlingen en anderen (tijdelijk) in haar bezit heeft. Stichting OVO Zaanstad spant zich in voor zorgvuldig en correct gebruik van persoonsgegevens en voor een passende beveiliging van informatie. Wij stellen beleid op en organiseren processen zodanig, dat aan de verplichtingen van de Algemene verordening gegevensbescherming kan worden voldaan.

Op alle scholen van OVO Zaanstad is een privacy-officer actief, het aanspreekpunt voor leerlingen en medewerkers voor informatiebeveiliging en privacy.

Privacyverklaring en dataregister
In onze online privacyverklaring en het dataregister staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Zo is inzichtelijk:

  • welke persoonsgegevens wij verwerken;
  • met welk specifiek doel wij dit doen;
  • of wij de gegevens delen met andere organisaties en zo ja, met welke.

Belangrijke documenten over privacy

Meer informatie
Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met privacy? Neem dan contact op met de privacy-medewerker van de school. U vindt de contactgegevens in de schoolgids.
U kunt ook contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van OVO Zaanstad via 075-6401548 of fg@ovo-zaanstad.nl.