;

Veiligheid

Veiligheid in en om de school
Een voorwaarde voor het leveren van goede schoolprestaties is dat onze leerlingen zich veilig voelen, zowel op school als daarbuiten. Om de veiligheid te waarborgen, hebben de Zaanse scholen voor voortgezet onderwijs en mbo afspraken gemaakt met de politie, bureau Halt, de gemeente Zaanstad en het Openbaar Ministerie. Deze afspraken staan in het Convenant ‘Veiligheid in en om de school Zaanstad’ en gaan over gewenst gedrag in de school, discriminatie en strafbare feiten.

Als een leerling zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld vandalisme, diefstal, geweld, discriminatie of het gebruik van verboden middelen, dan:

  • leggen wij het ongewenste gedrag vast,
  • informeren wij de ouders,
  • nemen wij disciplinaire maatregelen,
  • maken wij afspraken over verdere begeleiding,
  • en doen we aangifte bij de politie.

Fris op school

Aanvullend wordt in Zaanstad ingezet op het terugdringen van middelengebruik op scholen. Het is belangrijk dat leerlingen gezond leven en met een fris hoofd leren op school. Samen met de GGD, Brijder, gemeente, Halt en politie pakken scholen het gebruik van (verdovende) middelen aan door:

  • het geven van voorlichting over risico’s aan leerlingen en ouders;
  • begeleiding van individuele leerlingen;
  • op alle Zaanse VO scholen minimaal één keer per schooljaar onaangekondigd de kluisjes van leerlingen te controleren op verboden middelen;
  • gebruik door leerlingen te bespreken met ouders en hulpverlening;
  • van dealen melding of aangifte te doen bij de politie.

Zie ook het protocol constatering en vermoeden drugsgebruik en het protocol signalen drugshandel.

In bijzondere gevallen kan een school van OVO Zaanstad, eventueel in samenwerking met de politie, de kluisjes van de leerlingen openen. Zoals aangegeven wordt minimaal een keer per jaar de inhoud van alle kluisjes op alle scholen van OVO Zaanstad gecontroleerd. Het protocol kluisjescontrole vindt u hier.

Op onze scholen maken wij voor de veiligheid gebruik van camera- en videobeelden. Omdat we het camerasysteem integer willen gebruiken en de privacy van leerlingen, medewerkers en bezoekers willen beschermen, is er voor de scholen een modelprotocol voor het gebruik van camera- en videobeelden beschikbaar.