;

Medezeggenschap

Medewerkers, ouders en leerlingen kunnen invloed uitoefenen op het beleid van OVO Zaanstad via de medezeggenschapsraden. Alle scholen van OVO Zaanstad hebben een eigen medezeggenschapsraad (MR). De MR adviseert over of stemt in met onder andere de onderwijskundige doelen van de school, het schoolplan, het programma van toetsing en afsluiting en de organisatie van de school.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) adviseert over of stemt in met thema’s op stichtingsniveau, zoals het strategisch beleidsplan, het meerjaren financieel beleid, de klachtenregeling van de stichting en het examenreglement. In de GMR zijn van alle scholen zowel personeelsleden als ouders en/of leerlingen vertegenwoordigd.

Contact
De GMR is bereikbaar via de secretaris, zij is te bereiken via gmr@ovo-zaanstad.nl