;

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen OVO Zaanstad. De Raad van Toezicht geeft gevraagd en ongevraagd advies en geldt als werkgever van het College van Bestuur.

Het reglement van de Raad van Toezicht bevat een aanvulling op afspraken die zijn vastgelegd in de statuten over taak, samenstelling, werkwijze en besluitvorming van de Raad van Toezicht.  De toezichtvisie is richtinggevend voor de wijze waarop De Raad van Toezicht toezicht wil houden en is opgesteld door de voltallige raad en het College van Bestuur. 

Het overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht en van de vergoeding die zij ontvangen voor hun taken zijn terug te vinden in het jaarverslag van de stichting.

Samenstelling
De Raad van Toezicht van OVO Zaanstad heeft vijf leden:

  • Mevr. Rian van Dam (voorzitter RvT, voorzitter remuneratiecommissie)
  • Mevr. Liesbeth van Welie (voorzitter commissie Onderwijs & Kwaliteit)
  • Dhr. Arron Bell (vice-voorzitter RvT, voorzitter auditcommissie, lid remuneratiecommissie)
  • Dhr. René van den Berg (lid commissie Onderwijs & Kwaliteit)
  • Dhr. Thierry van der Weide (lid auditcommissie)

Het rooster van aan- en aftreden van de Raad van Toezicht vindt u hier.

Contact
De Raad van Toezicht is bereikbaar via raadvantoezicht@ovo-zaanstad.nl.