;

College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en heeft de leiding over de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het beleid. Zij formuleert samen met de schooldirecteuren het beleid voor OVO Zaanstad. De directeuren zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op de scholen.

Het College van Bestuur bestaat uit de heer G.J.M. de Lange (voorzitter) en B. van Nieuwenhuizen (lid).

In het reglement van het College van Bestuur zijn afspraken vastgelegd over hoe het College van Bestuur zijn rol als bevoegd gezag vervult. De functie van secretaris van het College van Bestuur wordt vervuld door N. de Wit-de Bruijn.

Nevenfuncties
De heer De Lange is naast zijn functie als voorzitter van het College van Bestuur van OVO Zaanstad ook secretaris van Stichting het Verenigingsgebouw Wormer en bestuurslid van Stichting Techlands. Mevrouw Van Nieuwenhuizen is naast haar functie als lid van het College van Bestuur van OVO Zaanstad ook bestuurslid van De Maatschappij, regio Zaanstreek-Waterland.

Contact
Het College van Bestuur van OVO Zaanstad is bereikbaar via collegevanbestuur@ovo-zaanstad.nl.