;

Passend onderwijs

In het kader van passend onderwijs zijn alle schoolbesturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de Zaanstreek aangesloten bij het Coöperatief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zaanstreek, oftewel het Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ). De scholen verschillen als het gaat om onderwijsaanbod en onderwijsvisie, maar werken nauw samen op het gebied van onderwijsondersteuning. Hiervoor zijn binnen het samenwerkingsverband op schoolniveau en bovenschools voorzieningen en arrangementen ingericht. Het SVZ is verantwoordelijk voor een dekkend netwerk van onderwijs en ondersteuning, zo dicht mogelijk in de buurt van waar de leerling woont.

De directeur-bestuurder van het SVZ is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van passend onderwijs in de regio Zaanstreek. De algemene ledenvergadering houdt intern toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen het samenwerkingsverband.

Binnen het SVZ is een orthopedagogisch didactisch centrum ingericht, OPDC Saenstroom. Het OPDC is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen die tijdelijk meer aandacht en begeleiding nodig hebben dan de reguliere school kan bieden. Indien mogelijk gaat de leerling terug naar de oude school, maar soms kan ook toegewerkt worden naar plaatsing op een andere school binnen het samenwerkingsverband.

Contact
SVZ is bereikbaar via 075-6213725
OPDC Saenstroom is bereikbaar via info@saenstroom.nl.