;

Klachtenregeling

Bezwaar tegen schorsing of verwijdering van een leerling
Een leerling of diens ouder/verzorger kan bezwaar maken tegen een besluit tot  schorsing of verwijdering van een leerling dat genomen is door of namens het College van Bestuur.  In de bezwarenregeling kunt u informatie vinden over het indienen van een bezwaar tegen een dergelijk besluit. Het kader voor besluitvorming rondom schorsen en verwijdering vindt u in het reglement disciplinaire maatregelen.

Klachten
Indien een leerling, diens wettelijk vertegenwoordiger of een medewerker een klacht heeft over de inhoud van het onderwijs, schoolorganisatie, algemene schoolzaken, onderwijskundige zaken, het treffen van maatregelen of het nalaten daarvan, dan adviseren wij de klacht eerst te melden aan de betrokken medewerker/collega.

Wordt de klacht niet opgelost door een ‘goed gesprek’ dan kunt u terecht bij de schooldirectie. Als het probleem/de klacht niet wordt of kan worden opgelost, dan kan de klacht worden voorgelegd aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur kan de klacht zelf afhandelen of advies vragen aan de klachten- en bezwarencommissie van OVO Zaanstad. De Klachtenregeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht.

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunt u tevens een beroep doen op ondersteuning door de interne contactpersonen van de school. De interne contactpersonen luisteren, geven informatie over mogelijke vervolgstappen en brengen de klager eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning.

Indien u behoefte heeft aan een objectieve deskundige van buiten de school, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Zij begeleidt en adviseert de klager in de stappen naar de door de klager gekozen oplossing. De extern vertrouwenspersoon van OVO Zaanstad is mevrouw Corba. Zij is te bereiken via info@jccconsulting.nl, tel. 06-53927978.

Klachten over een vermoeden van seksueel misbruik jegens een minderjarige leerling

Elke medewerker van een onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij vermoeden van seksueel misbruik door een medewerker jegens een minderjarige leerling melding te doen bij het bevoegd gezag. De meldregeling vermoeden seksueel misbruik beschrijft de procedure.

Klachten over missstanden
Waar de klachtenregeling bedoeld is voor individuele gevallen, is de scope van de klokkenluidersregeling van OVO Zaanstad ruimer en bedoeld voor het melden van vermeende missstanden. In de klokkenluidersregeling wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan de belangrijkste verplichtingen die uit de wet Huis voor Klokkenluiders voortvloeien. U kunt bij een vermoeden van een misstand ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon integriteit van OVO Zaanstad, mevrouw Corba. Zij kan u duidelijk maken welke mogelijkheden er zijn en is te bereiken via info@jccconsulting.nl, tel. 06-53927978

Klachten over AVG-gerelateerde zaken
Wanneer een betrokkene van mening is dat het doen of nalaten van OVO Zaanstad niet in overeenstemming is met de AVG of (andere) toepasselijke wet- of regelgeving, dan kan hij/zij zich wenden tot de functionaris gegevensbescherming van OVO Zaanstad via fg@ovo-zaanstad.nl.