;

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u als ouder (of uw kind) het niet eens bent met een beslissing of het handelen van het personeel van de school. In dat geval raden we u aan om dat eerst met de betrokken medewerker te bespreken. Als dit onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u een klacht indienen bij de directie van de school. Handelt de schooldirectie de klacht niet naar tevredenheid af, dan kunt u een klacht indienen bij het College van Bestuur van OVO Zaanstad.
De Klachtenregeling beschrijft de procedure voor het indienen van een klacht. Het College van Bestuur kan de klacht zelf behandelen of voorleggen aan de klachten- en bezwarencommissie van OVO Zaanstad. Het reglement van de klachten- en bezwarencommissie OVO Zaanstad vindt u hier.

U kunt ook contact zoeken met de interne contactpersoon op uw school. Zij bekijken de situatie vanaf de zijlijn en geven advies en steun bij het vinden van een oplossing. In de schoolgids staan de namen van de interne contactpersonen op uw school. Indien u liever met een onafhankelijk persoon wilt praten over een probleem in het contact met de school, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van OVO Zaanstad. Indien de situatie daar aanleiding toe geeft kan de interne contactpersoon u ook verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, mevrouw Corba. Zij is te bereiken via info@jccconsulting.nl, tel. 06-53927978.

Bezwaar schorsen en verwijderen
Indien u het niet eens bent met een besluit van het bevoegd gezag van OVO Zaanstad om uw kind te schorsen of te verwijderen van school, dan kunt u als ouders/verzorgers hiertegen bezwaar maken binnen zes weken na bekendmaking van het besluit. Hoe u bezwaar in kunt dienen leest u in deze regeling.

De Zaanse Overstap

Jaarlijks stappen er leerlingen over van de ene naar de andere school in de Zaanstreek. De schoolbesturen in de Zaanstreek hebben samen afspraken gemaakt om de overstap soepel te laten verlopen.
Deze afspraken zijn vastgelegd in de bijgevoegde documenten:

Overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs: de Zaanse POVO Overstap 2021
Overstap van VMBO T naar HAVO 4: de Zaanse T4-H4 Overstap 2021
Overstap van de ene naar de andere school voor voortgezet onderwijs: de Zaanse VOVO Overstap 2021

Leerlingen/ouders hebben het recht om bezwaar in te dienen tegen een besluit van het ’bevoegd gezag’ (het schoolbestuur) van de school van eerste voorkeur om een leerling niet toe te laten.

Meer informatie over het indienen van bezwaar is te vinden in de Bezwarenprocedure Zaanse Overstapmomenten 2020-2021.