;

Aanvullende informatie betreffende de Wet op het voortgezet onderwijs 2020

Op 1 augustus 2022 is de Wet op het voortgezet onderwijs 2020 (Wvo 2020) van kracht geworden. Deze wet vervangt de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo) en de Wet voortgezet onderwijs BES (Wvo BES). De bedoeling is dat de nieuwe wet beter leesbaar en overzichtelijker is.

Ook alle besluiten die zijn gebaseerd op de Wvo worden samengevoegd. Deze besluiten worden opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Wvo 2020. Denk hierbij aan het Inrichtingsbesluit Wvo en het Eindexamenbesluit VO.

De nieuwe tekst van de Wvo 2020 en het Uitvoeringsbesluit Wvo 2020 staat vanaf 1 augustus 2022 online.

Door deze wijziging veranderen de artikelnummering en de indeling van de hoofdstukken. De verwijzingen naar de nieuwe wet- en regelgeving zijn nog niet verwerkt in alle (beleids)documenten van OVO Zaanstad.

Indien en voor zover een bepaling in de regeling van OVO Zaanstad niet (langer) verenigbaar is met de wettelijke voorwaarden voor bekostiging van de scholen van OVO Zaanstad of met de wettelijke voorschriften, waaronder met name begrepen de nieuwe WVO 2020 die met ingang van 1 augustus 2022 in werking treedt, en leerlingen/werknemers/ouders/verzorgers van OVO Zaanstad hierdoor in hun belangen worden geraakt, treedt die bepaling met onmiddellijke ingang buiten werking. In dat geval voorziet het College van Bestuur voor zover noodzakelijk en met terugwerkende kracht in een vervangende bepaling.

Redactionele afwijkingen en onverenigbaarheden van ondergeschikt inhoudelijk belang waardoor leerlingen/werknemers/ouders/verzorgers van OVO Zaanstad niet in hun belangen worden geraakt, blijven van kracht en worden in afwijking van voorgaande gehandhaafd tot de eerstvolgende reguliere aanpassing van de regeling waarvan zij onderdeel uitmaken. Deze zijn niet van invloed op de rechtmatigheid van de regeling van OVO Zaanstad waarvan zij onderdeel uitmaken.