;

1784 leerlingen aangemeld voor het reguliere Zaans voortgezet onderwijs

100% van de leerlingen ingeschreven op eerste voorkeur!

Alle 1784 leerlingen die zich hebben aangemeld voor een Zaanse vmbo, vmbo-tl/havo of havo/vwo school, kunnen worden ingeschreven op de school van hun eerste voorkeur. Daarnaast hebben zich nog 91 leerlingen aangemeld voor het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Ook deze leerlingen kunnen worden ingeschreven op hun school van eerste voorkeur, mits zij voldoen aan de wettelijke vereisten (een Toelaatbaarheidsverklaring). Er is dit jaar sprake van een redelijk gelijke verdeling van de aanmeldingen over alle vo-scholen. Enkele scholen zitten net op of boven de maximale plaatsingscapaciteit, maar zien hiertoe geen reden om te loten.

“We zijn ontzettend blij dat alle leerlingen terecht kunnen op hun school van eerste voorkeur en dat er niet geloot hoeft te worden!” (Aldus bestuurders en directeuren van de verschillende vo-scholen)

Aanmeldingen vmbo en praktijkonderwijs
De vier vmbo-scholen – Compaen VMBO, VMBO Pascal Zuid, Trias VMBO en Zuiderzee College en de mavo/havo-school Het Saenredam – kregen in totaal 1.071 aanmeldingen.

Het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs ontvingen dit jaar 91 aanmeldingen. De inschrijving voor deze leerlingen is definitief als er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven door de Commissie voor Toewijzing en Advies (CTA). Deze leerlingen ontvangen hierover vanzelf bericht.

Aanmeldingen havo en vwo
De vier havo/vwo-scholen – Bertrand Russell college, Blaise Pascal College, St. Michaël College en Zaanlands Lyceum– kregen in totaal 713 aanmeldingen.

Gezamenlijke afspraken
Sinds 2007 hebben de Zaanse schoolbesturen voor voortgezet onderwijs gezamenlijke afspraken gemaakt over het aanmelden en inschrijven van leerlingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Eén van de afspraken is dat scholen voor voortgezet onderwijs niet meer leerlingen inschrijven dan dat er capaciteit is, om zo de onderwijskwaliteit te kunnen waarborgen. Bij het aanmelden zijn leerlingen daarom verplicht om alle Zaanse VO-scholen passend bij hun schooladvies op te geven. De schoolbesturen garanderen dat alle leerlingen ingeschreven kunnen worden op één van deze voorkeuren, waarbij de eerste voorkeur gewenst is. Op 13 april 2023 hebben alle leerlingen bericht gekregen dat zij geplaatst kunnen worden op hun school van eerste voorkeur.

Op 16 mei worden de resultaten van de eindtoets bekend gemaakt waarna er voor leerlingen, die vanwege een opgehoogd advies naar een andere vo-school gaan, nog ruimte is om zich op een andere vo-school aan te melden.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Titia Woltring, projectleider ‘De Zaanse Overstap’. U kunt haar bereiken via info@povo-zaanstreek.nl.

Delen via social Media